นักเรียนจำนวนมากซึ่งกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจเลือกคณะศึกษาในระดับอุดมศึกษาแต่ไม่สามารถค้นหาความชอบ หรือตัดสินใจได้ว่าตนเองเหมาะกับการเรียนทางด้านใด ทำให้มีนักเรียนจำนวนมากเลือกคณะ หรือสาขาเรียนต่อไปตามกระแส ความนิยมและตามสภาพคะแนนสอบที่ตนเองมี จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นักศึกษาเป็นจำนวนมากที่เกิดความ ไม่มั่นใจในสาขา ที่กำลังเรียน หรือตัดสินใจเปลี่ยนคณะในการศึกษาต่อทำให้เสียเวลาในการเรียน และอาจจะเปลี่ยนสายการเรียนไปศึกษาต่อคณะอื่นในระดับปริญญาโท

การแนะแนวหรือแนะนำให้นักเรียน นักศึกษา เลือกเรียนสาขาที่เหมาะสมนั้นตามหลักวิชาการแนะแนวสามารถทำได้ โดยผ่านการทำแบบทดสอบความถนัดซึ่งประกอบไปด้วย ความถนัดในด้านต่าง ๆ เช่น ความถนัดทางคณิตศาสตร์, ความถนัดด้านการใช้เหตุผล, ความถนัดทางด้านดนตรี, ความถนัดในการทำงานกับสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ , ความถนัดด้านการพูด, และอื่น ๆ การวัดความถนัดผ่านกิจกรรมประกอบแบบทดสอบนี้ได้ดัดแปลงจากแนวทางการวัดความถนัด นำมาผสมกับแบบสอบถามเชิงจิตวิทยาเพื่อให้นักเรียนค้นหาตนเองโดยใชเเวลาสั้น ๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลินด้วยเนื้อหา และข้อมูล ในรูปแบบ TALK SHOW ที่จะกระต้นให้ผู้ฟังเห็นคุณค่า ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนอย่างมีเป้าหมายและมีความสุข สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพของตนเองได้